Evaluering i friskolen

Iflg. friskolelovens § 1, stk. b og c skal friskolen evaluere:

  1. Elevernes udbytte af undervisningen
  2. Skolens samlede undervisning

Elevernes udbytte af undervis­ningen

Ad 1) Evalueringen indgår som en del af skole-hjem-samarbejdet. Der skal ske en løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen (grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger).

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ikke krav om skriftlighed. Der er ikke en forpligtelse til at udarbejde elevplaner.

Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer. Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, som skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af fx faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.

Eleverne skal så vidt muligt deltage i dialogen mellem skolen og hjemmet om evalueringens resultat.

Skolens samlede under­visning

Ad 2.) Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, der har opstillet. Skolen definerer selv, om andet end undervisningen i de forskellige fag og fagområder indgår i den ”samlede undervisning”. På nogle skoler er fx frikvarterer, lejrskoler og morgensang væsentlige dele af skolens undervisningstilbud. Skolen vælger selv evalueringsform og hvilken/hvilke evalueringsmetode(r), den bruger.

Resultatet af evalueringen af den samlede undervisning bliver offentliggjort på skolens hjemmeside ved en plan for, hvordan skolen vil samle op på resultaterne.

Opfølgningsplan

Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat. Skolen skal selv bestemme, hvad skolen har lært, og hvilke nye tiltag den vil sætte i gang på den baggrund. Datoen for skolens næste evaluering af den samlede undervisning skal fremgå af opfølgningsplanen.

Skolen skal offentliggøre:

  • Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
  • En opfølgningsplan, der viser fremad på baggrund af skolens evaluering af den samlede undervisning.
  • Dato for næste evaluering.
Evalueringsplan for Friskolen
Læs evalueringsplan